Co jsou to základní elementy trhu a jak fungují? Porozumějte lépe ekonomice!

Slovo nabídka hovoří samo za sebe, ale často bychom si ho představili jinak, než jak je mu rozuměno v ekonomické teorii. Nabídka (stejně jako poptávka) se dělí na tři druhy – celková, dílčí a individuální. Nabídka celková, nebo také „agregátní“ je souhrn všech zamýšlených prodejů, se kterými přicházejí výrobci na trh. Je dána jak objemem výroby všech výrobců, tak cenami, za které zamýšlejí své produkty prodat. Dílčí, nebo také tržní nabídka, je nabídka jediného výrobku od různých výrobců a pod individuální nabídkou rozumíme nabídku jednoho prodejce.
prodej zboží
Křivka nabídky je rostoucí, přičemž na svislé ose zaznamenáváme cenu produktů a na vodorovné ose jejich objem. Cena je nezávislá a objem závislá proměnná. Tvar křivky můžeme vysvětlit tak, že růst ceny vyvolá růst nabízeného množství, pokles ceny vyvolá pokles nabízeného množství. Křivka nabídky je tedy rostoucí právě proto, že výrobci chtějí prodávat za vysokou cenu, a naopak při nízké ceně začínají vyrábět méně, jelikož se jim prodej nevyplatí. Takto můžeme velmi zjednodušeně porozumět takzvanému „Zákonu rostoucí nabídky“.
Poptávka funguje přesně opačným způsobem, a proto je její křivka klesající. Tentokráte nad produkty uvažujeme z pohledu spotřebitele, což je pro nás jednodušší. Pokud bychom měli stejně kvalitní produkt koupit za vyšší, či nižší cenu, vybereme si samozřejmě cenu nižší. Zde je bod křivky v pomyslném grafu zanesen nejníže. Za nejnižší cenu nakupujeme největší množství a naopak.
prodej na trhu

Tímto způsobem můžeme, opět velmi zjednodušeně, pochopit, jakým způsobem se formuje cena. Pokud totiž tyto dvě křivky, jednu klesající a druhou stoupající, zakreslíme do jednoho grafu, vznikne kříž. V místě, kde se křivky protínají se poptávka rovná nabídce. To znamená že cena, za kterou jsou prodejci ochotní prodávat se rovná ceně, za kterou jsou zákazníci ochotni produkt koupit.
Tento stav rovnovážné ceny je ale velmi vzácný, a tak se zde teorie přece je trochu rozchází s realitou všedního dne běžného spotřebitele. I tak už ale můžete lépe pochopit, jakým způsobem jsou ceny utvářené.